Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

На какъв вид техника могат да бъдат монтирани датчици за гориво?

Датчиците за ниво на горивото във всичките им разновидности могат да бъдат монтирани практически на всякакъв вид машини, дизел-генератори, компресори, нафтовози, кораби и строителни машини и инсталации. В случаите, когато резервоарите са със сложна геометрична форма се поставят два или повече датчика за ниво на горивото за да бъде постигната максимална точност на показанията и изглаждане на колебанията на сигнала.   

Възникват ли проблеми в работата на двигателя след монтаж на датчик за нивото на горивото?

След монтаж на датчик за ниво на горивото не са регистрирани проблеми в работата на двигателите на машините на които те са монтирани. Това се дължи на факта, че монтажът на датчик за ниво на горивото не засяга горивната система и автоматика на машината. Този факт косвено се потвърждава от писма на производителите на машини, потвърждаващи запазването на гаранцията на машините след монтаж на датчика. 

Какви са предимствата на датчиците за ниво на горивото пред турбинните разходомерите за гориво?

При монтиране на турбинни разходомери за гориво силно се затормозява работата на двигателя, заради намаляване на диаметъра на входящата горивна магистрала. В случай на попадане на въздух в горивната магистрала двигателят често може да работи само на празен ход. Огромно значение за правилната работа на разходомерите има качеството на горивото. През зимата, за кратък период от време по вътрешните повърхности на разходомерите се отлага парафин, който запушва уреда и води до понижение на мощността. При монтаж на разходомери се нарушава целостта на горивната система на превозното средство. При турбинните разходомери обратната линия за излишното гориво лесно може да бъде манипулирана чрез вкарване на сгъстен въздух в разходомера. 

Монтирането на турбинни разходомери е официално забранено от производителите на автотранспортна и специална техника заради срязването на  горивните магистрали и директната намеса в горивната система на машината.  

Датчиците за ниво на горивото LLS са одобрени официално от производителите на автотранспортна и специална техника. Те не могат да бъдат излъгани, показват фактическото ниво на горивот в резервоара, като могат да бъдат изчислени зареденото, откраднатото гориво и разходът на гориво за съответната машина. 

Каква е погрешността на стандартните поплавкови датчици, мотирани в автомобилите?

Погрешността на стандартен поплавков датчик е до 10% . Този процент се увеличава със стареенето на превозното средство и износването на датчика. 

Каква ще бъде погрешността на датчика, ако след монтажа на датчика резервоарът е деформиран или силно изкривен?

Погрешността зависи от това колко е деформиран резервоара. В случаите на силна деформация е необходимо да бъде извършена нова калибровка на датчика за гориво. Това ще доведе до възстановяване на точността на показанията на датчика. 

За правилната работа на датчиците и системите свързани с тях, ние препоръчваме веднъж годишно да бъде извършвано контролно изтакане на резервоарите и прекалибриране на датчиците.

При дефект на единия от два монтирани датчици за ниво на горивото ще работи ли втория и коректни ли ще бъдат данните?

При отказ на единия от два монтирани датчика изправния датчик ще продължи да работи. Стойностите ще зависят от схемата по която те са свързани към регистраторите. При съмнения за подобни ефекти или неправилна работа на датчик, моля свържете се с КАСТ Инженеринг ЕООД за отстраняване на проблема. 

Защо показанията за наличното гориво в резервоара от поплавковия стандартен датчик се различава от показанията на датчика за ниво на горивото LLS?

Коректното показание е от датчиците за ниво на горивото LLS. Основното предназначение на стандартния поплавков датчик е да покаже на водача, че е време да презареди и какъв резерв от гориво има. Погрешността в показанията на стандартния поплавков датчик е до 10%, а в някои случаи и повече. Поплавковите датчици имат мъртви зони на дъното и в горния край на резервоара, които са равни минимум на диаметъра на поплавъка.

Как се отчитат колебанията на горивото в резервоара?

Колебанията в нивото на горивото се изглаждат с помощта на оригиналната технология, разработена от производителя на датчиците - Omnicomm – алгоритъм за изглаждане на данните, определяне на зарядките и кражбите на гориво Fuelmetrix®. При резервоари с големи обеми препоръчваме монтирането на два датчика за по-точното определяне на нивото на горивото. 

Защо датчика на ниво на горивото LLS регистрира изменение на нивото на горивото по време на нощен престой, а липсва реална кражба на гориво?

След приключване на работа на превозното средство, температурата на горивото в резервоара е с температурата на двигателя (обратната магистрала с излишното гориво загрява горивото в резервоара) и често превишава температурата на околната среда. Колебанията в стойностите на денонощната температура може да бъде повече от 10-15 °С. Сумарната разлика в температурите на горивото в резервоара в края на работата и началото на новата смяна (вечер и сутрин) може да достигне до 25-30°С.

Зависимостта на обема на нефтопродуктите от температурата се определя по формулата:

V2=V1(1+Dt*β)

където: V1 – начален обем на горивото; V2 – краен обем на горивот; Dt – изменение на температурата в градуси; β – коефициент на обемното разширение. Например за лятно дизелово гориво значението на β е 0,00116, т.е. при изменение на  температурата с 25-30°С ще послдва изменение на обема на горивото с 2,9-3,5%.

Или за 200 литров резервоар, напълнен до половината (50% - т.е. със  100 литра гориво) ще бъде регистрирано изменение на обема приблизително с 3 литра. При по-големи резервоари това изменение може да бъде до десетки литри. Това изменение се фиксира от датчика за ниво на горивото.

В какво техническо състояние трябва да бъде техниката преди началото на монтажа на датчик за гориво?

Техниката, предоставена за монтаж трябва да бъде в пълна изправност, с поставени акумулатори и в движение. КАСТ Инженеринг ЕООД не монтира датчиции на гориво на неизправна техника, такава с липсващи модули, агрегати или с неизправна електрическа инсталация.  

Как да бъде пресметнат обема на резервоара и може ли да се разчита на изчисления за обема по геометрични размери?

Обемът на един резервоар може да бъде пресметнат по математическа формула но не могат да бъдат отчетени закръглянията в краищата на резервоара, това дали той е раздут или деформиран. При монтажа на датчика за ниво на горивото специалистите на КАСТ Инженеринг ЕООД извършват калибрирането на всеки един резервоар поотделно, като го зареждат от празен до пълен с еднакви порции гориво. Така се създава тарировъчен график на датчика и се отчита точния обем на резервоара.

Какво ще се случи ако върху датчика се постави магнит?

Работоспособността на датчика не може да бъде нарушена при поствянето на магнит върху него.

Каква е точността на информацията от бордния компютър на автомобила?

Бордният компютър получава данни от стандартния поплавков датчик за гориво и по тази причина грешката е до 10 %, а често и по-висока.