ФОБОС - АВТОМАТИЗИРАНА ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ПРОГРАМА

СОФТУЕРНА СИСТЕМА "ФОБОС" 

 

СОФТУЕРНАТА СИСТЕМА "ФОБОС" е интегрирана автоматизирана среда, обхващаща цялостната спедиторска и транспортна дейност.

 

Във всеки даден момент спедиторът има пълна възможност да следи клиентите и подизпълнителите, транспортните единици, разплащанията с контрагентите. Без да напуска своята интегрирана автоматизирана среда, всеки спедитор бързо и удобно издава всички необходими  транспортни и финансови документи, прави справки и отчети в различна степен на конкретност. Модулният принцип на изграждане на системата позволява максимална гъвкавост и оперативност при взимане на решенията.

 

Системата "ФОБОС" е изградена от следните модули:

МОДУЛ (А) - Спедиция

 • Приемане на заявка от клиент;
 • Офериране на клиент;
 • Заявки към подизпълнител;
 • Следене курсовете на автомобилите;
 • Следене на статусите на пратките и курсовете;
 • Поддържане на оптичен архив;
 • Издаване на оперативните транспортни документи – CMR, Loading List;
 • Фактуриране, Фактури в PDF формат за електронно изпращане на клиенти;
 • Следене на кредитни лимити на клиенти;
 • Следене на платени/неплатени фактури;
 • Въвеждане на разходите на доставчика;
 • Следене на спедиторската печалба.

 

МОДУЛ  (B)  - Транспорт

 • регистриране на основните данни за превоза, за маршрута, за автомобила, за шофьора, начално и крайно гориво в резервоарите и др.;
 • регистриране на зарежданията с гориво по маршрута - изминати километри, заредени литри, платени суми, начин на плащане, фактури и др.;
 • регистриране на платени пътни такси по маршрута - видове такси, платени суми, начин на плащане, вид валута, фактури и др.;
 • регистриране на други допълнителни разходи по маршрута - закупени консумативи, резервни части и ремонт в чужбина и др.;
 • автоматизирано изчисляване на командировъчните на шофьора и икономията или преразхода на гориво;
 • автоматизирано приключване на пътния лист с отчитане на дадения аванс на шофьора;
 • рекапитулация на всички разходи и изчисляване на сумите за доплащане или съответните задължения;
 • автоматизирано извеждане на разнообразни справки за определени периоди;
 • гориво в литри и стойностно, по пътни листа, по автомобили, по камиони, по шофьори и др.;
 • поддържа богата база данни за:
 •     автопарк (влекачи и ремаркета) - марка, дата на производство,номер шаси;
 •     разходни норми за гориво;
 •     клиенти и доставчици;
 •     шофьори и служители; 
 •     видове такси и разходи;
 •     счетоводни данни - ДДС основания, банкови сметки, валути, курсове и др. 

 

МОДУЛ  (С) -  Връзка с GPS система

Модул за автоматично получаване на данни и записване на история от GPS система за проследяване на автомобили на фирма КАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Издаване на справки за моментно състояние на автомобили по зададен от клиента формат на база на натрупаната история:

 • Следа на автомобила;
 • Анализ на горивото, зарядките и кражбите;
 • Анализ на разхода на гориво;
 • Комуникация офис/кабина/офис;
 • Съхранение на сканираните CMR и други документи;
 • Изпратени документи от кабината посредством приложението на КАСТ Инженеринг ЕООД – мобилен офис;
 • Навигация и управление на геозони;
 • Управление на сервизните интервали на автомобила (работи с МОДУЛ и МОДУЛ D);

 

МОДУЛ  (D- Автосервиз със склад за резервни части

Следене на наличност на склад резервни части:

 • заприхождаване на части чрез доставка;
 • изписване на части, чрез експедиция (директно или към поръчка за ремонт);

Следене на поръчките за ремонт на собствени и чужди автомобили с предявените дефекти за отремонтиране, вложените в ремонта части,                                       извършените сервизни операции със съответната цена и часова норма, автомонтьорите извършили сервизните операции.

Фактуриране на извършените ремонти на чужди автомобили.

Поддръжка на база данни за:

 • видове резервни части;
 • видове сервизни операции с часова норма и цена за собствени и цена за чужди автомобили;
 • автомонтьори;

Справки:

 • досие за извършените ремонти по собствените автомобили;
 • извършени операции по автомонтьори;
 • наличност в склада (движение на всеки вид част);
 • други;

МОДУЛ  (E- Логистика

Групиране, съхранение и разпределение на пратките в собствен склад чрез:

 • създаване на структурирана номенклатура на стоките;
 • генериране на Бар-Код и отпечатване на етикети;
 • заприходяване на доставки в склада чрез сканиране на Бар-Кодовете;
 • изписване/експедиция на стоките от склада чрез сканиране на Бар-Кодовете;
 • следене местоположението на стоките в склада;
 • автоматизирана обработка на заявки за диспониране на стоките до определени обекти;
 • отчитане и остойностяване на престоя на пратките в склада